Od września emeryci i renciści będą mogli zarobić nawet 400 zł mniej ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Od września emeryci i renciści będą mogli zarobić nawet 400 zł mniej

2020-08-27

fot. ZUS

Gdy zostaje się emerytem czy rencistą, nie oznacza to, że należy rezygnować z pracy i przestać być aktywnym zawodowo. Jeżeli taka osoba chce, to możemy dalej pracować, jednak należy pilnować, aby osiągane docho­dy nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świad­czenia, wypłacanego przez ZUS. Limity zarobków zmieniają się co trzy miesiące.

- Zmniejszeniu podlega wcześniejsza emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 proc przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września kwota ta zmniejszyła się i wyniesie 3 517,20zł. Do zawie­szenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 proc. przecięt­nego wynagrodzenia, tj. 6 531,90zł. Limity te będą obowią­zywać do 30 listopada 2020 r. i zmienią się za kolejne trzy miesiące – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecz­nik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, wówczas świadczenie pomniejsza się o kwotę przekroczenia. W sytuacji gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, to o kwotę:

✔ 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
✔ 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
✔ 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty inwalidy wojenn­ego, wojskowych, lub których niezdolność do pracy pozo­staje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świad­czeń, mogą zarobkować bez ograniczeń i nie muszą po­wiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach.

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Świadczenie to zostanie zawieszona już po przekroczeniu kwoty 3517,20 zł przychodu.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner