Większość cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce to mężczyźni...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Pracujący cudzoziemcy w czasie pandemii

2020-10-21

Największy wzrost liczby cudzoziemców w Polskim systemie ubezpieczeń nastąpił w latach 2015-2019. Punkt szczytowy został osiągnięty w lutym tego roku. Od marca 2020 roku nastąpił spadek liczby ubezpie­czonych obcokrajowców. Miało to związek z ograni­czeniami wprowadzonymi w naszym kraju z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W okresie pandemii od marca do końca czerwca liczba pracują­cych z zagranicznym paszportem spadła o 65 tys., a w województwie podlaskim o ponad 1 tys.

- W całym kraju obecnie jest ubezpieczonych 689 tys. cu­dzoziemców. Już w sierpniu liczba zatrudnionych obcokra­jowców w województwie podlaskim przekroczyła szczyto­wą liczbę z lutego br. i wyniosła przeszło 13,4 tys. W kraju ten pułap jeszcze wówczas nie został osiągnięty. Ale już wrzesień pokazał, że od czerwca, czyli najniższego wskaź­nika, wzrost w kraju nastąpił o 84 tys., a w Podlaskiem o 2 tys. osób. Największą migrację można zauważyć wśród Ukraińców. Tylko w naszym regionie od końca półrocza ich liczba zwiększyła się o ponad 1,2 tys. osób i aktualnie legalnie zatrudnionych jest 5,5 tys. obywateli Ukrainy. Nieco mniejszy ruch daje się zauważyć wśród najliczniej­szej w naszym regionie narodowości, a mianowicie Biało­rusinów. Obecnie ich liczba to ponad 6,3 tys. a od połowy roku przybyło zaledwie ok 500 ubezpieczonych – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Udział legalnie pracujących cudzoziemców spoza Unii Europejskiej zbliżony jest do poziomu 94,2% w całym kraju. W Podlaskiem wygląda to nieco inaczej. Zatrudnionych, którzy nie pochodzą z UE jest aż 99,4 %.

- Większość cudzoziemców podlegających ubezpiecze­niom społecznym w Polsce to mężczyźni. Stanowią oni 67,2% przyjezdnych. W populacji obcokrajowców podle­gających ubezpieczeniom społecznym dominują osoby w wieku 20-49 lat. To 84,1%. wszystkich zatrudnionych. Najliczniejsza grupa to osoby w wieku 30-34 lata i stano­wią 17 % wszystkich pracujących z zagranicy. Udział pracowników wśród ubezpieczonych cudzoziemców kształtuje się na poziomie ok 60%, podczas gdy na prowadzenie własnego biznesu decyduje się zaledwie 3-4% populacji napływowej - dodaje rzeczniczka.

Największa liczba zatrudnionych cudzoziemców wykonuje prace w sekcji związanej z usługami administrowania i wspierającymi, przetwórstwem przemysłowym, transpor­tem i gospodarką magazynową, a także budownictwem. Najmniej w edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społe­cznej, a także informacji i komunikacji.

Pandemia spowodowała, że nastąpił spadek zatrudnienia obcokrajowców przede wszystkim w sektorze usług administrowania. Natomiast wzrost liczby dał się zauwa­żyć w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, a także informacji i komunikacji.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner