1 czerwca 2021 roku weszła w życie nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-06-14

Korzystne zmiany przepisów dla działaczy opozycji antykomunistycznej

fot. ZUS

Działacze opozycji antykomunistycznej i represjonowani z powodów politycznych mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeliczenie wysokości emerytury, renty oraz kapitału początkowego. Dzięki wprowadzonym nowym okresy składkowe, świadczenia będzie wyższe.

- 1 czerwca 2021 roku weszła w życie nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Przepisy wprowadzają nowe, korzystne, rozwiązania w zakresie świadczenia wyrównawczego, obliczenia wysokości emerytur i rent, jak również kapitału początkowego - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Nowy okres składkowy
Ustawa wprowadziła nowy okres składkowy. Jest to okres pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce. Okres ten uwzględnia się przy ustalaniu kapitału początkowego oraz przy ustalaniu prawa do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wysokości tych świadczeń

Świadczenie wyrównawcze także do renty rodzinnej
Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych przyznała świadczenie wyrównawcze działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych, którzy pobierają nie tylko emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, lecz także rentę rodzinną.

Ponowne ustalenie wysokości kapitału początkowego oraz emerytury i renty
- Osoby, które mają ustalony kapitał początkowy albo wysokość emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przed 1 czerwca 2021 r. i chcą skorzystać z ich przeliczenia na podstawie zmienionych przepisów, powinny złożyć odpowiednio wniosek w sprawie kapitału początkowego (EKP) lub wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego (ERPO). Wniosek muszą również złożyć osoby, które chcą skorzystać z przeliczenia renty rodzinnej po ubezpieczonych posiadających wymienione okresy. Emerytura lub renta w nowej wysokości przysługuje od miesiąca zgłoszenia wniosku, nie wcześniej jednak niż od 1 czerwca 2021 r. - wyjaśnia rzeczniczka.

Podstawa wymiaru od przeciętnego wynagrodzenia

Obliczenie podstawy wymiaru kapitału początkowego, emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, od kwoty przeciętnego wynagrodzenia dotyczy następujących okresów:
✔ pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce,
✔ osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 r. za działalność polityczną,
✔ świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,
✔ niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych,
✔ internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Co dołączyć do wniosku
Do wniosku należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza wymienione okresy. Jeżeli już taka decyzja była składana w ZUS, to nie ma potrzeby jej dołączania, wystarczy wówczas złożyć sam wniosek.

Taki wniosek powinny również złożyć osoby, które chcą skorzystać z przeliczenia renty rodzinnej po ubezpieczonych posiadających wymienione okresy.

Emerytura lub renta w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca zgłoszenia wniosku, nie wcześniej niż od 1 czerwca 2021 r.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner