Masz propozycję nazwy dla Schroniska? Weź udział w konkursie ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Konkurs na nazwę schroniska

2021-02-01

fot. Marcin Jakowiak /UM Białystok

Jaką nazwę będzie miało Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku? Od dziś (1 lutego) można nadsyłać swoje propozycje. Placówka ogłosiła konkurs, w którym mogą wziąć udział wszyscy mający pomysł na charakterysty­czną i budzącą pozytywne skojarzenia nazwę.

Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku przy ulicy Dolisto­wskiej 2 ogłosiło konkurs o charakterze ogólnopolskim na nazwę schroniska będącą charakterystycznym, rozpozna­walnym i łatwo identyfikowalnym określeniem placówki.

Skierowany jest zarówno do dorosłych, jak i młodzieży oraz dzieci. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie podpisanej przez opiekuna prawnego zgo­dy na udział w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przysłanie na adres e-mail: konkurs@schro­nisko.bialystok.pl karty zgłoszeniowej, która znajduje się w załączniku na dole strony. Można ja pobrać również ze strony internetowej: www.schronisko.bialystok.pl.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną propozycję nazwy. Powinna mieć krótką formę, budzić pozytywne skojarzenia i jednocześnie być charakterystyczna, związana ze specy­fiką pracy schroniska, adopcją, opieką nad zwierzętami. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 lutego o godzi­nie 24.00. Propozycje nadesłane po upływie tego terminu nie będą podlegać ocenie. Regulamin konkursu dostępny jest w zakładce na dole strony.

W kolejnym etapie jury spośród nadesłanych propozycji wybierze pięć najciekawszych, które zostaną poddane głosowaniu. Głosowanie będzie przeprowadzone w formie ankiety na profilu na Facebooku: Wolontariat – Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku. Potrwa od 24 lutego do 3 ma­r­ca 2021 roku. Propozycja, która uzyska najwięcej głosów, stanie się nazwą białostockiego Schroniska dla Zwierząt.

Białostocka placówka funkcjonuje obecnie pod nazwą Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku

Tekst: Eliza Bilewicz-Roszkowska /UM Białystok