Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w listopadzie nie dla każdego ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w listopadzie nie dla każdego

2020-11-16

fot. ZUS

- Nie wszyscy rodzice będą mogli skorzystać z dodatko­wego zasiłku opiekuńczego od 9 do 29 listopada br. Zasiłku nie otrzymają rodzice zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujący zada­nia publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, ponieważ szkoła podsta­wowa ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom tych osób uczęszczającym do klas I-III - mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

- Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie otrzymają rów­nież rodzice, którzy mimo otwarcia placówki, do której uczęszcza dziecko sami zdecydują, że dziecko zostanie w domu. Zasiłek ten nie przysługuje także, jeśli drugi z rodzi­ców może zapewnić mu opiekę np. jest bezrobotny, korzy­sta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do ukończenia 8 lat, jak i nad star­szymi dziećmi, jeśli mają odpowiednie orzeczenie o nie­pełnosprawności. Ubezpieczony rodzic może z niego sko­rzystać m.in. w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, a także w przypa­dku, gdy ta placówka, nie jest w stanie zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w związku z epi­demią. Chodzi np. o sytuację, gdy część dzieci uczy się zdalnie.

Dodatkowy zasiłek przysługuje także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna dziennego z powodu COVID-1

Zasiłek mogą również otrzymać ubezpieczeni rodzice i opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać do placówki, bo jest zamknięta z powodu epidemii. Zasiłek mogą również otrzymać, gdy taka placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, np. ze względu na og­raniczenie w liczbie podopiecznych.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy
- Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zlece­niodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dziec­kiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące dzia­łalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku – dodaje rzeczniczka.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasi­łku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner