Kolejne wsparcie z ZUS kierowane do branż wymienionych w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0
logo
czytaj E-gazety prasa online


Wnioski o zwolnienie z opłacania składek
od 30 grudnia

2020-12-22

Kolejne wsparcie z ZUS kierowane do branż wymienio­nych w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0 to zwol­nienie ze składek i dodatkowe świadczenie postojowe. Już od 30 grudnia można wnioskować o zwolnienie ze składek. Na inne formy pomocy trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Zwolnienia ze składek dla firm
Przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Chodzi między innymi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, fizjo­terapeutów. Jednym z warunków jest spadek przychodu o co najmniej 40% w listopadzie w porównaniu do sytuacji w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski od 30 grudnia do końca stycznia. A do końca 2020 roku muszą pamiętać o obowiązku dostar­czenia dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

- Tarcza 6.0 zwalnia też dodatkowe branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem. Od 30 grudnia do 15 stycznia wnioski w tej sprawie będą mogli składać właściciele hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki – informu­je Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Planowana jest także nowelizacja ustawy, która wskaże termin na złożenie takiego wniosku dla wielu innych branż, które zostały ujęte w ustawie lecz termin na złoże­nie wniosku przez przedsiębiorców upłynął 30 listopada. We wszystkich tych przypadkach zwolnienie będzie obej­mować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki.

Dodatkowe świadczenie postojowe
Więcej przedsiębiorców skorzysta z dodatkowego świad­czenia postojowego. Hotele i podobne obiekty zakwatero­wania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest spadek przychodu o co najmniej 75%. Przedsiębiorcy z tych branż już mogą skła­dać wnioski (od 16 grudnia).

30 grudnia ZUS zacznie przyjmować wnioski o pos­tojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców (według PKD działalności wymienionego w ustawie). Są to w więk­szości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe postojowe będzie im przysługiwało jednokrotnie. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku albo listopadzie o co najmniej 40% w stosunku do sytuacji w analogicznym miesiącu sprzed roku.

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzy­stają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia.

Zwolnienie zleceń ze składek
Osoby, które wykonują umowy-zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą mogły złożyć wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń. Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 mar­ca 2021 roku i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 roku. Ze zwolnienia można skorzy­stać, jeśli łączny przychód ze zleceń w miesiącu przed złożeniem wniosku nie przekraczał przeciętnego wynag­rodzenia krajowego. Zleceniobiorca nie może też podle­gać ubezpieczeniom z innego tytułu niż umowa-zlecenia. Wnioski będzie można składać do ZUS w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy, najwcześniej od 1 stycznia. O­złożeniu wniosku trzeba też poinformować zlecenioda­wcę. Składki nie będą zapisane na koncie ubezpieczone­go, ale zachowa on prawo do bezpłatnej opieki medycz­nej.

Wnioski i lista uprawnionych
- Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy antykryzysowej 6.0, konkretnych kodach PKD, które skorzystają z pomocy i terminach składania wniosków są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl - dodaje rzeczniczka.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner