Suma kar nałożonych na PKO BP i PEKAO wyniosła około 62 mln zł....
logo
czytaj E-gazety prasa online


Decyzje Prezesa UOKiK względem PKO BP
i PEKAO – klauzule spreadowe

2020-10-19

• Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał kolejne decyzje dotyczące niedozwolonych postanowień określających zasady ustalania kursów walut.
• Suma kar nałożonych na PKO BP i PEKAO wyniosła około 62 mln zł.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał dwie decyzje, w których zakwes­tionował postanowienia zawarte w anek­sach do umów kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych. Postanowienia te określają zasady usta­lania kursów walut obcych, w oparciu o które banki prze­liczają raty kredytów. W rezultacie banki mogą dowolnie kształtować kursy walutowe, a kredytobiorcy nie są w stanie przewidzieć wysokości płaconych rat. Podstawą do zajęcia się sprawą były sygnały od konsumentów. Najnowsze decyzje dotyczą banków: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (dalej PKO BP) oraz Bank Polska Kasa Opieki (dalej Pekao).

- Pod koniec września informowaliśmy o wydanych decy­zjach dotyczących tzw. spreadów walutowych. W kolej­nych dwóch decyzjach uznałem, że zarówno PKO BP, jak i Pekao stosują w aneksach do umów postanowienia, które rażąco naruszają zbiorowe interesy konsumentów. W efek­cie oba banki mają możliwość jednostronnego wpływania na wysokość kursów a tym samym na wysokość zadłuże­nia konsumentów. Niedopuszczalne jest przyznawanie sobie przez banki tak daleko idącej swobody w ustalaniu kursu walutowego – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Prezes UOKiK uznał za niedozwolone postanowienia doty­czące sposobu określania wysokości kursów walut stoso­wanych przez wskazane banki. Są one nieprecyzyjne, us­talane dowolnie. Przykładowo PKO BP zastrzega, że kurs oblicza w oparciu o „średni kurs międzybankowy”, „płyn­ność rynku wymiany walut”, „konkurencyjność kursów”. Z kolei Pekao odsyła konsumentów do „kursów rynko­wych”. Jednak przepisy, jak i postanowienia umowne lub inne obiektywne i dostępne źródła, nie precyzują żadnego z powyższych pojęć. Aby poznać kurs międzybankowy, PKO BP odsyła konsumentów do serwisu Reuters. Pekao wyjaśniło w toku postępowania, że również z tego serwisu bierze swoje kursy. Żaden z tych banków jednak nie okreś­la, o którą dokładnie stronę internetową chodzi.

Wątpliwości wzbudziła również klauzula dająca PKO BP prawo do zmiany źródła danych, jeśli kursy walutowe w serwisie Reuters przestaną być dostępne - bank nie wska­zuje jednak zasad na jakich odbywać będzie taka zmiana. Ponadto, PKO BP przyznaje sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości spreadu, jeżeli zrobią to „przynajmniej 2 z 10 największych pod względem sumy aktywów banków o co najmniej 0,5 proc.”.

Zarówno PKO BP jak i Pekao odsyłają konsumentów do tabel, które same sporządzają. Jednak nie wskazują kiedy będą opracowywane i publikowane. W rezultacie, kredy­tobiorca nie może sam oszacować kursu, po którym bank przeliczy ratę. Istnieje zatem możliwość, że banki narzucą konsumentom najkorzystniejsze dla siebie stawki. Tym sa­mym, mają możliwość swobodnego kształtowania wyso­kości zadłużenia konsumentów.

Decyzje Prezesa UOKiK
Za stosowanie klauzul niedozwolonych Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył następujące kary:

✔ PKO BP - 40.741.440zł. Pobierz decyzję
✔ Pekao - 21.088.642zł. Pobierz decyzję

Po uprawomocnieniu się decyzji banki mają również po­wiadomić o nich konsumentów i poinformować ich, że zakwestionowane postanowienia jako niedozwolone nie są wiążące dla konsumentów i należy je traktować tak, jakby w ogóle ich nie było w aneksie do umowy. Ułatwi to również konsumentom dochodzenie roszczeń.

Decyzje w podobnych sprawach Prezes UOKiK wydał już wobec: Deutsche Bank Polska (prawie 7 mln zł kary), Getin Noble Bank (prawie 13,5 mln zł), BNP Paribas (26,6 mln zł), Bank Millennium (10,4 mln zł), Santander Bank Polska (23,6 mln zł). Urząd prowadzi także postępowania wobec kolej­nych dwóch banków: Raiffeisen Bank International AG (wcze&śniej: Raiffeisen Bank Polska) i BPH.

Pomoc dla konsumentów:
☎ 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka

Tekst - Biuro Prasowe UOKiK