Ponad 4 mln zł kary dla Profi Credit Polska - decyzja Prezesa UOKiK ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Ponad 4 mln zł kary dla Profi Credit Polska - decyzja Prezesa UOKiK

2021-01-18

fot. pixabay.com

• Za krzywdzące praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Profi Credit Polska karę ponad 4 mln zł.
• Pożyczkodawca pobierał opłaty przewyższające za­ciągnięte kredyty konsumentów oraz wypłacał im kolejne pożyczki bez uzyskania ich zgody i bez oceny zdolności kredytowej.
• Firma nie udzielała konsumentom rzetelnych informa­cji o warunkach wypowiedzenia umowy i niesłusznie naliczała konsumentom opłaty za okres po rozwiązaniu umowy.

Profi Credit Polska Spółka Akcyjna z Bielska-Białej udziela pożyczek gotówkowych od lutego 2015 roku (realizuje również umowy jako następca prawny Profi Credit Poland Sp. z o.o. oraz Profi Credit Sp. z o.o.). Na tę firmę pożyczko­wą wpłynęło wiele skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wątpliwości budziła m.in. pobierana przez spółkę bardzo wysoka opłata za ubezpieczenie.

- Profi Credit Polska wypłacała swoim klientom kolejne pożyczki bez ich akceptacji i bez oceny bieżącej zdolności do spłaty finansowania przez konsumentów. Gdy konsu­ment nie spłacał pożyczki i spółka rozwiązywała umowę, żądała wówczas wysokich opłat za ubezpieczenie oraz wynagrodzenia za okres już po rozwiązaniu umowy, a także pokrycia kosztów czynności windykacyjnych - tłu­maczy Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Profi Credit Polska nie udzielała konsumentom rzetelnych informacji o warunkach wypowiedzenia umowy i naliczała im dodatkowe opłaty za okres po jej rozwiązaniu. Klientów obciążała również płatnościami za monity sms, połączenia telefoniczne czy inną korespondencję w maksymalnych wartościach umownych. Tę praktykę firma stosowała do marca 2016 roku. Po tym czasie wprowadziła nowe wzorce umów i zaprzestała m.in. dokonywania kolejnych wypłat bez wiedzy konsumentów oraz bez wcześniejszej weryfi­kacji ich zdolności kredytowej.

Mimo zaniechania powyższych praktyk, firma nie postę­powała w pełni uczciwie względem konsumentów i dalej dopuszczała się kolejnych bezprawnych działań, polega­jących na żądaniu od konsumentów, których umowy roz­wiązała z uwagi na nieterminową spłatę zadłużenia, pok­rycia kosztów związanych z udzielonymi pożyczkami z tytułu wynagrodzenia za okres po rozwiązaniu umów.

- Za bezprawne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i naru­szające obowiązki informacyjne działania nałożyłem na Profi Credit Polska karę ponad 4 mln zł oraz zobowiązałem ją do usunięcia skutków zakwestionowanych praktyk. Spółka zobowiązana została również do publikacji oświa­dczenia na swojej stronie internetowej, informującego o decyzji organu ochrony konsumentów - dodaje Prezes UOKiK.

Decyzja jest nieprawomocna. Spółce przysługuje odwoła­nie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pomoc dla konsumentów:
Konsumencie, pamiętaj, że możesz się powołać na prawo­mocną decyzję Prezesa Urzędu, gdy będziesz dochodził swoich praw w sądzie.

W przypadku problemów z pożyczkodawcą, warto złożyć reklamację. Jeżeli zostanie ona odrzucona, polecamy kontakt z rzecznikiem konsumentów z twojego regionu.

☎ 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Tekst - Biuro Prasowe UOKiK

baner