Informacje o kwarantannie lub izolacji domowej są już na Platformie Usług Elektronicznych ZUS
logo
czytaj E-gazety prasa online


Informacje o kwarantannie lub izolacji domowej są już na PUE ZUS

2020-11-03

Płatnicy składek i ubezpieczeni mają już dostęp do da­nych o kwarantannie lub izolacji domowej na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacje te są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych.

Od 24 października 2020 r. aby wypłacić świadczenie cho­robowe osobie poddanej kwarantannie albo izolacji do­mowej potrzebna jest informacja w systemie informatycz­nym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. ZUS pozyskuje te dane z systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również ubezpieczony.

- Dane dotyczą osób, których kwarantanna lub izolacja już trwała w dniu 22 października albo rozpoczęła się lub do­piero rozpocznie po te dacie. Informacje udostępniane są na portalu PUE ZUS odpowiednio w panelu Płatnika oraz w panelu Ubezpieczonego, w nowej zakładce [Kwaran­tanna, izolacja domowa]. Zakładka będzie widoczna jedy­nie u tych osób, które zostały objęte kwarantanną lub izolacją domową oraz u płatników składek, którzy zatrud­niają osoby, u których takie zdarzenie wystąpiło– informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS wo­jewództwa podlaskiego.

Płatnik składek będzie miał dostęp do listy takich zdarzeń u swoich pracowników. Prezentowane na liście dane bę­dzie mógł również filtrować i zapisać.

Gdy świadczenie chorobowe płaci ZUS
Aby otrzymać świadczenie chorobowe z ZUS, trzeba zło­żyć wniosek o wypłatę zasiłku chorobowy bezpośrednio do Zakładu lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Wniosek można wypełnić i wysłać elektronicznie za poś­rednictwem PUE ZUS.
ZUS po otrzymaniu wniosku zweryfikuje informację o kwa­rantannie lub izolacji domowej w oparciu o odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP).

Gdy świadczenie chorobowe płaci pracodawca
Do wypłaty świadczenia wystarczy informacja o kwaran­tannie lub izolacji, która będzie znajdować się w panelu Płatnika w zakładce [Kwarantanna, izolacja domowa].

- Jeśli zdarzy się, że osoba ubezpieczona przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, a na profilu praco­dawcy na PUE ZUS, nie będą widoczne odpowiednie dane potwierdzające tą sytuację, wówczas taki ubezpie­czony w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, powinien złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie. Powinien w nim potwierdzić, że odbył obo­wiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domo­wych. Takie oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez pracodawcę. O potwie­rdzenie informacji zawartych w oświadczeniu płatnik składek powinien wystąpić do Państwowej Inspekcji Sa­nitarnej - wyjaśnia rzeczniczka.

Należy pamiętać, że podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest informacja z systemu, osoby, które zos­tały skierowane na kwarantannę lub jest objęta izolacją domową. W sytuacji gdy ubiega się ona o wypłatę świad­czeń chorobowych, nie musi dostarczać papierowej decy­zji sanepidu do ZUS lub do swojego pracodawcy. Nie musi też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Powinna jednak pamiętać o poinformo­waniu swojego przełożonego o przyczynie nieobecności w pracy. Taka informacja może być przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner