Do 31 maja osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą przekazać do ZUS informacje o osiągniętych przychodach ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-05-25

Musisz powiadomić ZUS o przychodach jeśli dorabiasz do świadczenia przedemerytalnego

fot. ZUS

Do 31 maja osoby dorabiające do zasiłku lub świadcze­nia przedemerytalnego muszą przekazać do ZUS informacje o osiągniętych w okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. przychodach.

Pobierając świadczenie przedemerytalne, możemy doda­tkowo pracować, trzeba jednak pamiętać o limitach dorabiania i rozliczaniu tych przychodów w ZUS. Jeśli przychód nie przekracza 25 proc. przeciętnego miesięcz­nego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedza­jącym waloryzację, to świadczenie czy zasiłek przedeme­rytalny należy się w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast przekroczy on 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to wówczas ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia.

Musisz powiadomić ZUS o przychodach
Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego ma obowiązek powiadomić ZUS o dorabianiu do świad­czenia. - Konto w banku ma coraz więcej osób bez wzglę­du na wiek. Zarówno Ci młodzi jak i Ci starsi korzystają z możliwości jakie daje karta płatnicza, czy też bankowe aplikacje instalowane na telefonach komórko­wych. Obecnie już trzy czwarte klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe bezpośrednio na rachunek bankowy. – informuje Katarzy­na Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS wojewódz­twa podlaskiego.

Termin na roczne rozliczenie do 31 maja
Do 31 maja osoby pobierające świadczenie czy zasiłek przedemerytalny muszą złożyć do ZUS odpowiedni dokument potwierdzający przychód za dany rok rozliczeniowy, w tym przypadku za okres od 1 marca 2020r. do 28 lutego 2021r. - Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny składają do ZUS zaświadczenie lub oświadczenie (jeśli sami opłacają składki) o wysokości przychodu za ubiegły rok rozliczeniowy. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości. ZUS może rozliczyć świadczenie w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności od tego, które z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla klienta - mówi Katarzyna Krupicka.

Jakie dane przekazujemy do ZUS
Nie ma oficjalnego druku, na jakim trzeba podać niezbę­dne dane. Jednak musi on zawierać: dane płatnika, dane świadczeniobiorcy i numer świadczenia, osiągnięte zarobki, pieczątkę płatnika składek i podpis upoważnionej osoby. Wypełniając go, należy wykazywać co do zasady tylko składniki przychodu podlegające oskładkowaniu, a dodatkowo wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Przychód należy podać w kwocie łącznej oraz w rozbiciu na poszczególne miesiące, od marca do lutego.

Osoba na świadczeniu przedemerytalnym, która prowadzi działalność gospodarczą w oświadczeniu wykazuje zadeklarowaną w ZUS podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner