Sprawdź kto może uzyskać dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-07-09

Fotowoltaika z dofinansowaniem

fot. pixabay.com

Od poniedziałku (12 lipca) białostoczanie będą mogli składać wnioski o udzielenie dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych. O dofinansowanie może ubiegać się każda osoba fizyczna mająca tytuł prawny do jednorodzinnego budynku mieszkalnego położonego na terenie Białegostoku.

Jedyne zastrzeżenie dotyczące możliwości wnioskowania o dotację dotyczy tego, że w roku złożenia wniosku na nieruchomości nie może być prowadzona żadna działalność gospodarcza ani jakakolwiek inna działalność (w tym gospodarstwo rolne) oraz nieruchomość nie może być wykorzystywana lub przeznaczona na cele działalności gospodarczej i jakiejkolwiek innej działalności.

Kwota dofinansowania wynosi 50% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej, niezbędnej dla wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, kosztów wzmocnienia konstrukcji dachu, dokumentacji projektowej.

Przedmiotem dofinansowania mogą być inwestycje planowane do realizacji, które rozpoczną się po dacie zawarcia umowy dotacyjnej, a zakończone zostaną (wraz ze złożeniem wniosku o rozliczenie dotacji) nie później niż do 5 listopada 2021 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

➤ posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, w którym zamierza się montować instalację fotowoltaiczną, oraz pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania inwestycyjnego, a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy,

➤ zamierzają montować instalację fotowoltaiczną w istniejącym, oddanym do użytkowania budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego dach nie jest pokryty materiałem zawierającym azbest, a budynek ogrzewany jest z sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, olejowym, pompą ciepła lub kotłem na paliwo stałe, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z piątą klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012,

➤ nie posiadają zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Białystok, w tym żadnych zaległości na nieruchomości objętej wnioskiem.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest złożenie kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o jej przyznanie, oraz zobowiązanie się, że w okresie 5 lat od otrzymania dotacji (licząc od 1 stycznia 2022 r.) instalacja nie zostanie zdemontowana.

Wniosek o udzielenie dotacji można składać od 12 lipca do 3 września 2021 r. Dostępny jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznych oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Wnioski należy składać:

➤ osobiście w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul. Słonimska 1, w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek 8:00-17:00, od wtorku do piątku 7:30–15:30,

➤ drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

➤ elektronicznie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej – Identyfikator ePUAP: UMwB, Adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka

Inwestycje do dofinansowania kwalifikowane będą w oparciu o kolejność złożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta. Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Z mieszkańcami, których wnioski zostaną zakwalifikowane, zostaną podpisane umowy o przyznanie dotacji.

Z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie danej nieruchomości można skorzystać raz w ciągu 10 lat.


Eliza Bilewicz-Roszkowska - UM Białystok