Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a cały czas pracują, muszą kontrolować limity jakie mogą zarobić przy swoich świadczeniach ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-08-20

Od września wcześniejsi emeryci i renciści
będą mogli dorobić nawet 230 zł mniej

fot. ZUS

Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a cały czas pracują, muszą kontro­lować limity jakie mogą zarobić przy swoich świadcze­niach. Od 1 września 2021 roku ich kwota będzie niższe niż w poprzednich trzech miesiącach. Gdy zarobki nie przekroczą 3853,20zł brutto miesięcznie, wówczas świadczenie można pobierać w całości. Jeśli jednak wynagrodzenie było maksymalną kwotą dolnego limitu z ubiegłych miesięcy, to od września powinno być mniejsze o 123,90 zł.

- Limity dotyczą tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Emeryt, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych ograniczeń i nie ma to wpływu na pobierane przez niego świadczenie - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Pobierana emerytura lub renta może zostać zmniejszeni lub prawo do niej może być zwieszone w przypadku osią­gania przez świadczeniobiorcę przychodu przekraczają­cych określonej limity dorabiania.

Zmniejszeniu podlegają świadczenia w przypadku osią­gania przychodu brutto w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał, kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głów­nego Urzędu Statystycznego.
Zawieszeniu natomiast w razie osiągania przychodu bru­tto w kwocie wyższej niż 130 proc. ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 roku wyniosło 5504,52zł i jest niższe o 177 zł miesięcznie mniej niż w pierwszym kwartale. Dalego pracujący emeryci i renciści w kolejnych trzech miesiącach począwszy od września, mogą dorobić mniej  – wyjaśnia rzeczniczka.

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogło­szonego za II kwartał 2021r. wynosi 3853,20 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury czy też renty. 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagro­dzenia za ten sam kwartał wynosi 7155,90 zł a przekrocze­nie go oznaczać będzie zawieszenie świadczenia.

Limit przychodów nie dotyczy osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1250,88 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwo­ty podwyższenia do minimum to, emerytura będzie wypła­cana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do wysokości minimalnej.

Bez ograniczeń mogą dorabiać osoby pobierające eme­rytury częściowej, renty inwalidy wojennego, renty inwa­lidy wojskowego, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, także członkowie rodzin pobierający renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może za­robkować bez ograniczeń.

Jeżeli przychód osiągany przez pracującego emeryta czy rencistę przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego wyna­grodzenia, wówczas świadczenie pomniejsza się o kwotę przekroczenia. W sytuacji gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, to o kwotę:

• 646,67 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,    
• 485,04 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,    
• 549,71 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszone zostają emerytury i renty tych świadczenio­biorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

- Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Świadczenie to zostanie zawieszona już po przekroczeniu kwoty 3.853,20 zł przychodu - dodaje Krupicka.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner