Prof. Violetta Bielecka pełnić będzie obowiązki dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Prof. Violetta Bielecka od dziś pełni funkcję dyrektora OiFP

2020-12-01

Prof. Violetta Bielecka - fot. M. Heller

Prof. Violetta Bielecka od dziś pełnić będzie obowiązki dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki imienia Stanisława Moniuszki w Białym­stoku. Funkcję będzie pełniła do dnia powołania nowe­go szefa instytucji.

Prof. Violetta Bielecka jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, cenionym pedagogiem. Od urodzenia do chwili obecnej związana z Białymstokiem. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Białymstoku w klasie fortepianu Z. Frankiewicz.

Edukację w specjalności dyrygentura chóralna doskonaliła podczas studiów pod kierunkiem znakomitych prof. prof. J. Boka i R. Zimaka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycz­nej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem). Jest absol­wentką i byłym pracownikiem Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich i Emisji Głosu przy Akademii Muzycz­nej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W latach 1984–1987 była dyrygentem Chóru Politechniki Białostockiej. Prowadzi klasę śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku. Kierowała tam Chórem Żeńskim ZSM „Schola Cantorum Bialostociensis” (1987–2009). W latach 1995–2017 pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” w Białymstoku, przy którym w latach 1998–2006 prowadziła Białostocki Chór Kamera­lny „Cantica Cantamus”. Była inicjatorem i organizatorem Międzynarodowych Warsztatów Młodzieży Polskiej i Polonijnej Polskiej Filharmonii Pokoju. Chóry prowadzone przez nią zdobyły wiele cennych nagród i wyróżnień. W latach 1995–1997 była konsultantem wokalnym Chóru Operowego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w War­szawie. Do współpracy zaproszono ją ponownie 2015 r. do przygotowania premiery opery S. Moniuszki „Straszny dwór”. W 2000 r. z rąk Prezydenta RP otrzymała tytuł pro­fesora sztuk muzycznych. Jest profesorem na Filii Uni­wersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białym­stoku. W 2017 r. powierzono jej funkcję kierownika Katedry Chóralistyki i Edukacji Artystycznej UMFC na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym (1999–2005 kierownik Zakładu Dyrygentury Chóralnej; 2005–2012 Prodziekan Wydziału), od 2019 r. członek Rady Uczelni oraz Rady Dyscypliny Artystycznej. Wykształciła wielu chórmistrzów, wokalistów chóralnych i śpiewaków solowych. Od 2006 r. odnosi liczne sukcesy jako dyrygent i kierownik artysty­czny Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Chór przez nią prowadzo­ny bierze udział w prestiżowych festiwalach międzynaro­dowych, wykonując dzieła światowej literatury muzycznej w najbardziej renomowanych salach koncertowych, m.in.: Filharmonii Narodowej, Studiu im. W. Lutosławskiego Pol­skiego Radia w Warszawie, Narodowej Orkiestry Symfoni­cznej Polskiego Radia w Katowicach, Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, w Auli Uniwersytetu im. A. Mickie­wicza w Poznaniu (Filharmonia Poznańska im. T. Szeli­gowskiego). Przygotowała zespół do koncertów, transmisji radiowych i telewizyjnych oraz światowych nagrań CD w ramach Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa”, Wielkanocnego Festiwalu im. L. van Beethovena, Między­narodowego Festiwalu Muzyki Żydowskiej „Warszawa Singera”, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana w Łodzi oraz Festiwalu „Katowice Kultura Natura”.

W jej dorobku artystycznym szczególne miejsce zajmują wydawnictwa fonograficzne dzieł wokalno-instrumental­nych, oper, kantat, muzyki chóralnej a cappella, rozpow­szechniane na rynku krajowym i zagranicznym. Liczne nominacje, nagrody Fryderyk 2009, 2016, 2017 oraz Nag­roda International Classical Music Award 2018 przyznana przez międzynarodowe jury za płytę F. Nowowiejski „Quo vadis” w kategorii chóralnej. Jej zasługi dla kultury polskiej oraz za kształtowanie wizerunku artystycznego Uniwer­sytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zostały nagrodzo­ne Grand Prix Rektora UMFC (2019).

Uhonorowana Teatralną Nagrodą Muzyczną im. J. Kiepury (2019), Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej nadaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego (2018), Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt dokonań artystycznych (2016), Medalem „Zasłużony dla UMFC” nadanym przez Rektora prof. dr hab. Ryszarda Zimaka (2014), Złotym Medalem nadanym przez Prezesa Stowa­rzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie (2012), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezy­denta RP Bronisława Komorowskiego (2010), Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I stopnia za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne (2009), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (MEN 2009), Srebrnym Meda­lem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008), Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2006), Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (2002), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego (2002), Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za działalność organizatorską, związaną z popularyzowaniem dziedzi­ctwa kulturowego na Wschodzie poprzez działalność Polskiego Chóru Pokoju (2000), Złotą odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” (1992) oraz Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (1990).

W 2013 r. odebrała w Poznaniu Nagrodę im. J. Kurczew­skiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki i propagowanie muzyki polskiej, przyznaną przez Kapitułę Nagrody im. J. Kurczewskiego.

Od 2010 r. należy do Akademii Fonograficznej (sekcja mu­zyki poważnej) zrzeszającej muzyków, autorów, kompozy­torów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, która dokonuje oceny wydawnictw fono­graficznych oraz wyboru laureatów nagród Fryderyk.

Od 2015 r. bierze udział w pracach komisji do spraw przyz­nawania Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i och­rony kultury oraz stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opie­ką nad zabytkami.

Joanna Dolecka Rzecznik prasowy OiFP

baner