Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dotacji...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-02-02

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dotacji PWKZ

Fot. Wybrane zabytki, przy których przeprowadzone prace były dofinansowane przez PWKZ w 2020 roku.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budow­lane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2021 roku.

O przyznanie dotacji celowej może ubiegać się osoba fizy­czna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jedno­s­tka organizacyjna będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki za­by­tek w trwałym zarządzie.

W projekcie ustawy budżetowej do dyspozycji Podlas­kie­go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przewidziano 2 miliony 270 tysięcy złotych.

Wnioski o udzielenie dotacji należy przesłać pocztą na adres Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku (ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok) lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data dostarczenia wniosku do WUOZ w Białymstoku lub dla wniosków wysłanych pocztą - data stempla pocztowego.

Termin składania wniosków o dotacje upływa 28 lutego, natomiast termin składania wniosków o refundację po­nie­sionych kosztów – 30 czerwca.

Regulamin oraz wniosek o udzielenie dotacji dostępne są na stronie internetowej:http://wuoz.bialystok.pl/dotacje-pwkz/.

Tekst i grafika: Paulina Borodziuk Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

baner