Miasto dofinansowuje trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym
logo
czytaj E-gazety prasa online


Dotacje na zmianę ogrzewania

2020-07-31

fot. pixabay.com

Miasto Białystok ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku.

Miasto dofinansowuje trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

• podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
• zainstalowaniu ogrzewania gazowego,
• zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,
• zainstalowaniu ogrzewania olejowego,
• zainstalowaniu pomp ciepła.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne. Wnioskodawcy będą zobowiązani do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie. Dotacje będą przyznawane do 45% poniesionych kosztów kwalifikowanych, do kwoty 5 tys. zł. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 3 sierpnia do 10 września 2020 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu mogą składać deklaracje:

• w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul. Słonimska 1, w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek 8.00–17.00, w pozostałych dniach tygodnia 7.30–15.30,
• drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
• elektronicznie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej Identyfikator ePUAP: UMwB. Adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka.

Spośród tych, którzy złożą deklaracje, wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym (właściwy formularz, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, podpis, załączniki) i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego – redukcja emisji CO2 i emisji pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów są dostępne na stronie www.bip.bialystok.pl.

Wysokość kwoty przeznaczonej w budżecie Białegostoku na 2020 rok na dotacje do zadań dotyczących ochrony środowiska, realizowanych na zasadach określonych w programie Ograniczania Niskiej Emisji, wynosi 225 tys. zł.

Tekst: Anna Kowalska/ UM Białystok

baner