Dostawy tlenu do szpitali - działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
logo
czytaj E-gazety prasa online


Dostawy tlenu do szpitali - działania Prezesa UOKiK

2020-11-12

fot. pixabay.com

• Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął dzisiaj postę­powanie wyjaśniające, w którym sprawdzi rynek dostaw tlenu do szpitali.
• Przywrócenie poprzednich cen i brak podwyżek w przy­szłości dla określonej grupy klientów - to efekt działań UOKiK.

W związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID – 19, wzrosło zapotrzebowanie na tlen medyczny wykorzy­stywany w procesie leczenia choroby wywołanej korona­wirusem. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu­mentów otrzymał sygnały o tym, że istnieją problemy z dostawami tlenu do szpitali w niektórych województwach. Nieprawidłowości mogą pojawiać się na różnych szcze­blach obrotu tą substancją i przejawiać się zarówno w formie niedozwolonych porozumień, jak i nadużywania pozycji dominującej.

Rynek obrotu gazami medycznymi jest wysoce skoncent­rowany - czterech największych graczy, tj. Linde, Air Pro­ducts, Messer oraz Air Liquide posiada na nim udział wy­noszący ponad 90%. Co więcej, w niektórych szpitalach w ramach zawartych umów dostawca tlenu może utrudniać dostęp do infrastruktury przyszpitalnej innym podmiotom, co w obecnych warunkach pandemicznych może powo­dować bardzo poważne trudności po stronie szpitali.

- We wszczętym postępowaniu przyjrzymy się całemu rynkowi dostaw gazów medycznych, w szczególności tlenu, do szpitali i innych placówek medycznych. To obe­cnie niezwykle ważny element zapewnienia świadczeń medycznych, ratujących zdrowie i życie wielu osób. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której jakikolwiek pod­miot na tym rynku nadużywałby pozycji dominującej bądź stosował niedozwolone praktyki w celu ograniczenia konkurentom dostarczającym tlen dostępu do szpitali. Podmioty te powinny w tych trudnych warunkach podjąć wszelkie działania niezbędne do zapewnienia ciągłości dostaw tlenu do szpitali, w tym poprzez szersze dopusz­czenie innych podmiotów do rynku, logistyki i infrastru­ktury przyszpitalnej, którą niejednokrotnie dysponują w oparciu o zawarte umowy. Względem tych podmiotów, które wykorzystując trudną sytuację łamią prawo anty­monopolowe podejmiemy działania zgodnie z wszelkimi dostępnymi nam prawnie mechanizmami – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Urząd monitoruje rynek i napływające sygnały pod kątem naruszenia przepisów prawa konkurencji, w tym poprzez nadużywanie pozycji dominującej lub zawarcie zakazane­go porozumienia.

Maksymalna kara, którą prezes UOKiK może nałożyć w przypadku praktyk ograniczających konkurencję, to 10 pro­cent rocznego obrotu przedsiębiorcy za każdą z praktyk.

Dyrektorzy i pracownicy szpitali mogą zgłaszać urzędowi przypadki łamania prawa antymonopolowego również anonimowo za pomocą programu sygnalista - https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/.

Pomoc dla konsumentów:
☎ 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka

Tekst - Biuro Prasowe UOKiK