100-procentowy zasiłek chorobowy dla medyków został przywrócony ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Przywrócono 100-procentowy zasiłek chorobowy dla medyków

2020-12-08

- Od 5 września br. osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych zarówno pracownicy medyczni, jak i nieme­dyczni mają prawo do 100 proc. wynagrodzenia choro­bowego lub zasiłku chorobowego. Na 100 proc. świad­czenia chorobowego może również liczyć straż gminna i ochotnicy straży pożarnej. Prawo do 100 proc. świadcze­nia będzie przysługiwać uprawnionym osobom, jeżeli ich niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nas­tąpiła po zetknięciu z COVID-19 w związku z wykonywa­niem obowiązków służbowych. Tak wynika z nowelizacji przepisów - informuje Katarzy­na Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS wojewódz­twa podlaskiego.

Nowe przepisy umożliwiają od 5 września br. wyrównanie zasiłku chorobowego z 80 proc. do 100 proc. podstawy wymiary zasiłku osobom zatrudnionym w podmiotach leczniczych, straży gminnej i ochotniczej straży pożarnej. Przeliczenie obniżonego zasiłku będzie następowało na wniosek. Jeśli zasiłki wypłaca sam pracodawca/zlecenio­dawca, to wniosek należy przekazać pracodawcy lub zle­ceniodawcy.

- Osoba prowadząca własną firmę składa wniosek w Za­kładzie Ubezpieczeń Społecznych, może to zrobić elek­tronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłku prze­kazuje do ZUS odpowiednio druk Z-3 lub Z-3a, a prowa­dzący działalność ZAS-53. We wniosku należy m.in. pot­wierdzić, że niezdolność do pracy, kwarantanna lub izola­cja nastąpiła po zetknięciu z koronawirusem w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Do wniosku na­leży dołączyć oświadczenie ubezpieczonego potwierdza­jące, że niezdolność jest spowodowana COVID-19. A w przypadku osób wykonujących zadania członka ochotni­czej straży pożarnej dodatkowo dołączyć oświadczenie, że niezdolność do pracy lub poddanie kwarantannie czy izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań czło­nka ochotniczej straży pożarnej - mówi Katarzyna Krupi­cka.

Na 100 proc. chorobowego mogą również liczyć osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, w nocle­gowniach oraz innych placówkach zapewniających cało­dobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

- Zmiana przepisów w ich przypadku następuje od 29 lis­topada br. Pracodawca/zleceniodawca, który nie wypłaca sam zasiłków przekazuje w ciągu 7 dni do ZUS-u druk Z-3 lub ZUS Z-3a. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Do wniosku należy tak­że dołączyć oświadczenie ubezpieczonego potwierdzają­ce, że niezdolność do pracy jest spowodowa­na COVID-19. Z kolei osoba prowadząca działalność gospodarczą do wniosku o zasiłek chorobowy ZAS-53 powinna dołączyć scan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. Może to zro­bić za pośrednictwem portalu PUE ZUS – dodaje rzeczni­czka.

Ze zmiany mogą skorzystać osoby wyłącznie podlegające ubezpieczeniu chorobowemu.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner