Od 21 września rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy przyznawany jedynie na zasadach ogólnych.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Co dalej z zasiłkiem opiekuńczym?

2020-10-26

Od 21 września rodzice mogą wystąpić o zasiłek opie­kuńczy przyznawany jedynie na zasadach ogólnych. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekuna dziennego zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczo­nemu rodzicowi dziecka do lat ośmiu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązywał do 20 wrześ­nia. Mogli z niego skorzystać ubezpieczeni rodzice, którzy sprawowali opiekę nad dziećmi do 8 roku życia w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecię­cego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszczało dziecko. Zasiłek przysługiwał również w sytuacji, gdy nie było możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjono­wania np. gdy lekcje odbywały się w trybie hybrydowym. Dodatkowy zasiłek przysługiwał także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię. Na tych sa­mych zasadach zasiłek przysługiwał ubezpieczonym ro­dzicom starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalne­go. Do zasiłku uprawnieni byli także rodzice lub opiekuno­wie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnie­nia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powo­du COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze..

Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko

- Rodzic ma kilka możliwości skorzystania z opieki nad dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, szkoły, czy przedszkola. Począwszy od tych, które wynikają z kodeksu pracy takich jak urlopy płatne, bezpła­tne, na żądanie, czy też 48 godzin opieki nad dzieckiem, po możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego wypła­canego z ubezpieczenia chorobowego. Aby skorzystać z tego świadczenia ważne są trzy warunki: rodzic musi pod­legać ubezpieczeniu chorobowemu, dziecko nie może ukończyć 8 lat, a sytuacja zamknięcia placówki rzeczywi­ście jest nieprzewidziana. Ważne jest również to by w domu nie było innego opiekuna, który mógłby zająć się maluchem - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Przepisy w ustawie wskazują zamknięcie żłobka, przedsz­kola, klubu dziecięcego, szkoły w sposób nieprzewidziany, jeśli rodzic został o tym zawiadomiony w terminie krót­szym niż 7 dni przed ich zamknięciem. O zamknięciu pla­cówki mówimy wówczas, gdy dziecko mimo otwartego przedszkola nie może z niego skorzystać.

- Sytuacja każdego opiekuna jest inna, dlatego też rodzic opisuje stan faktyczny w oświadczeniu, które składa wraz z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy do pracodawcy bądź ZUS, w zależności od tego, kto wypłaca zasiłek opiekuń­czy – dodaje rzeczniczka.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Trzeba jednak pamiętać, że ten maksymalny okres opieki dotyczy spra­wowania jej nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny, niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasi­łku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobo­wym zarówno obowiązkowym, jak i dobrowolnym bez okresu wyczekiwania. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą warunkiem posiadania prawa do zasiłku opiekuńczego jest terminowe opłacanie dobrowol­nej składki chorobowej i przerwanie działalności na czas sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje w przypadku opieki nad chorym dzieckiem do 14 roku życia, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym. Natomiast w przypadku opieki nad chorym dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny, prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje przez okres do 14 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukoń­czyło 14 lat ale nie ukończyło 18 roku życia, albo dziec­kiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu drugiego małżonka lub rodzica, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

Prawo do zasiłku mają na równi matka, jak i ojciec dziecka. Zasiłek może otrzymać jednak za dany okres tylko jeden z rodziców, czyli ten, który wystąpi z wnioskiem o jego wyp­łatę. Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynag­rodzenia.

Również w sytuacji gdy inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, jednemu z rodziców, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner