Przesunięcie terminu castingu na stanowisko artysta baletu OiFP w Białymstoku...
logo
czytaj E-gazety prasa online


OiFP rekrutuje tancerzy do zespołu baletowego! - przesunięcie terminu castingu

2021-02-11

Fot. M. Heller/OiFP (zdjęcie z premiery „Barona cygańskiego” J. Straussa w OiFP)

Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, uprzejmie informuje iż termin castingu na stanowisko artysta bale­tu, zostaje przesunięty z dnia 27 lutego 2021 r. na dzień 1 marca 2021r. od godz.10.00.
Przepraszamy za niedogodności.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztu­ki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki ogłasza ca­sting na stanowisko artysta baletu (planowane zatrud­nie­nie na podstawie umowy o pracę ¾ etatu). Rekrutacja tan­cerzy związana jest z tworzeniem nowego zespołu arty­stycznego w operze podlaskiej.

– W strukturze opery od początku przewidziany był zes­pół baletowy i teraz, dzięki wsparciu Marszałka Wojewó­dztwa Podlaskiego, pojawia się taka szansa – mówi prof. Violetta Bielecka, p.o. dyrektor OiFP. – Nie będzie to duży zespół, na początek ośmiu tancerzy, cztery pary. Wykorzystamy go w naszych premierowych spektaklach: musicalu „West Side Story” L. Bernsteina, operetce „We­so­ła wdówka” F. Lehára i operze „Eugeniusz Oniegin” P. Czaj­kowskiego. Wiem, że na Podlasiu jest ogromny potencjał taneczny i czas go pokazać.

Od kandydatów wymagane są umiejętności w zakresie te­chnik tańca klasycznego, jazzowego, współczesnego oraz partnerowania; doświadczenie sceniczne oraz umiejętno­ść pracy zespołowej. Wymagany wiek: od 20 do 36 lat.

Tancerze spełniający powyższe wymagania proszeni są o przesłanie CV zawierającego imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do koresponden­cji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychcza­sowego zatrudnienia oraz aktualne zdjęcie portretowe do 20 lutego 2021r. na adres poczty elektronicznej: przesluchania@oifp.eu, listem na adres siedziby instytucji lub osobiście w Dziale Organizacji Pracy Artystycznej (OiFP, ul. Odeska 1, pok. 303).

Termin castingu: poniedziałek, 01.03.2021r., od godz.10.00
Miejsce: sala baletowa OiFP.
Przebieg castingu:
✔ rozgrzewka, lekcja tańca klasycznego
✔ prezentacja solo – wykonanie przygotowanej wariacji współczesnej oraz wariacji klasycznej, nie dłuższej niż 3 min. każda (muzyka do układów w formacie CD lub pendrive).

Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku).

Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe oświadczenie Kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie aplikacyjnej, przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę oraz wyrażam zgodę na rejestrację obrazu i dźwięku mojej prezentacji przez ww. podmiot podczas przesłuchań.

Brak złożenia przez kandydata powyższego oświadczenia skutkować będzie pominięciem przez Operę takiego zgłoszenia w przedmiotowym procesie rekrutacji.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku:
• zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
• wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
• informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.


Joanna Dolecka Rzecznik prasowy OiFP

baner