O czym warto wiedzieć, składając wniosek o dofinansowanie z tarczy 5.0 ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Błędy we wnioskach o tarczę 5.0

2020-11-02

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności gospo­darczej w ubiegłym roku nie mogą liczyć na dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z opłacania składek w ramach tarczy antykryzysowej 5.0. Nie speł­niają bowiem jednego z istotnych warunków wskaza­nych w ustawie.

Od połowy października przedsiębiorcy z branży turysty­cznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Wnioski można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem Platformę Usług Elek­tronicznych (PUE) ZUS. We wnioskach już pojawiają się błędy, na które trzeba uważać.

Postojowe tylko do trzech razy
Zgodnie z przepisami mogą oni liczyć na świadczenie po­stojowe do trzech razy, jeżeli wcześniej nie skorzystali z tej formy pomocy.
- Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy otrzymali już trzyk­rotnie świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł na podstawie poprzednich wersji tarczy antykryzysowej, wyczerpali limit tej pomocy. Nie powinni wnioskować o kolejne świadczenie postojowe. Mogą ubiegać się nato­miast o dodatkowe świadczenie postojowe, jeśli spełniają ustawowe warunki - informuje Katarzyna Krupicka regio­nalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Ważny przychód i kod PKD
Przedsiębiorca, który ubiega się o dodatkowe świadczenie postojowe lub zwolnienie z opłacania składek z tarczy 5.0, we wniosku powinien podać kod przeważającej działalno­ści (na dzień złożenia wniosku) oraz spełnić pozostałe wa­runki wskazane w przepisach. Zarówno w przypadku do­datkowego świadczenia postojowego jak i zwolnienia ze składek należy wykazać m.in. co najmniej 75-procentowy spadek przychodów z miesięcy 2020 roku w porównaniu z miesiącami z 2019 roku. Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku nie prowadził działalności, nie spełni więc warunku spadku przychodów.

Do ZUS docierają sygnały, że niektórzy przedsiębiorcy tuż przed złożeniem wniosku o pomoc z tarczy zmieniają kod PKD na taki, który obejmuje tarcza. Z wyjaśnień Ministers­twa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że przy weryfika­cji uprawnień do pomocy należy brać pod uwagę czy obecnie prowadzona jako przeważająca działalność wska­zana we wniosku była również prowadzona w roku ubieg­łym. Część firm, które zmieniły ostatnio kod PKD, nie spełni więc warunków do otrzymania pomocy z tarczy. Nie będą w stanie udowodnić spadku przychodów we wska­zanym miesiącu z 2020 roku w stosunku do analogiczne­go miesiąca w roku poprzednim z działalności objętej tarczą turystyczną.

Pomoc przyznawana w ramach tarczy antykryzysowej opiera się na zaufaniu do obywatela.
- Składając wniosek, wypełniamy oświadczenie, dzięki temu przedsiębiorcy otrzymują wsparcie o wiele szybciej, bez zbędnych formalności. To nie oznacza jednak, że ZUS nie może i nie będzie weryfikować podanych informacji we wnioskach. Należy pamiętać, że osoby starające się o pomoc, zobowiązane są do złożenia oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dotyczy to także danych o rodzaju przeważającej działalności określonej wskazanym kodem PKD – wyjaśnia Katarzyna Krupicka

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner