Białystok jest najlepszym miejscem do życia na tle innych miast Europy wg raportu KE
logo
czytaj E-gazety prasa online


Białystok znów najlepszy

2021-01-12

fot. UM Białystok

Białystok jest najlepszym miejscem do życia na tle in­nych miast Europy według raportu Komisji Europejskiej. Komisja Europejska ponownie zbadała jakość życia mieszkańców 83. miast Europy i opublikowała raport „Jakość życia w miastach europejskich”. Badał on po­ziom życia mieszkańców w ciągu ostatnich pięciu latach. W raporcie, poza Białymstokiem, uwzględniono jeszcze trzy polskie miasta: Gdańsk, Kraków i Warszawę.

W kategorii „wzrost jakościowy” Białystok zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając Gdańsk i czeską Ostrawę. Ankie­terzy Komisji Europejskiej zapytali 58,1 tys. mieszkańców, jak oceniają czystość danego miasta, szeroko rozumiane bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, rynek pracy, udogod­nienia dla osób starszych, dostęp do terenów zielonych i placówek kulturalnych, a także otwartość światopoglądo­wą i wiele innych czynników. Pytania dotyczyły aż 27 kate­gorii związanych z życiem każdego z miast.

W Białymstoku – w ciągu ostatnich 5 lat – najbardziej w Europie wzrosła jakość życia. Uznało tak 72 proc. mieszka­ńców. Białystok wyprzedził Gdańsk i Ostrawę (po 66 proc.). Ogólny poziom zadowolenia mieszkańców z życia w Bia­łymstoku sięga 95 proc. (najgorzej jakość życia ocenili mieszkańcy Sztokholmu – 20 proc.). Podobnie wysoko białostoczanie ocenili komunikację publiczną, bezpiecze­ństwo ogólne, pracę on-line magistratu. Uznali też, że Białystok jest dobrym miejscem do życia dla osób star­szych oraz dla rodzin z małymi dziećmi.

– Bardzo mnie cieszą wyniki tego raportu, zwłaszcza ze oceniającymi jakość życia w mieście są nasi mieszkańcy. Są one potwierdzeniem, że działania, jakie podejmujemy jako samorząd, są właściwe i idą w dobrym kierunku. To olbrzymia satysfakcja – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W większości kategorii Białystok otrzymał wyższy procentowy wynik, niż średnia europejska dla danej kategorii:
➤ dobre miejsce do życia dla osób starszych – 96 proc.
➤ miejsce dobre do życia dla ludzi w ogóle – 95 proc.
➤ zadowolenie z życia w mieście – 94 proc.
➤ bezpieczeństwo przed kradzieżą – 94 proc.
➤ transport publiczny jest bezpieczny – 93 proc.
➤ czyste miasto – 92 proc.
➤ dobre miejsce do życia dla rodzin z małymi dziećmi – 92 proc.
➤ zadowolenie z transportu publicznego – 92 proc.
➤ zadowolenie z obiektów kultury – 91 proc.
➤ zadowolenie z terenów zielonych – 91 proc.
➤ bezpieczeństwo spacerów w nocy – 91 proc.
➤ dobra jakość powietrza w mieście – 88 proc.
➤ łatwo dostępne usługi on-line w lokalnej admi­nistracji publicznej – 86 proc.
➤ obiekty sportowe – 85 proc.
➤ dobra sytuacja finansowa gospodarstw domo­wych – 71 proc.
➤ czas na załatwienie wniosku w lokalnej administracji publicznej – 70 proc.
➤ brak korupcji w lokalnej administracji publicznej – 59 proc.

Pełny raport (w jęz. angielskim) można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Quality of life in European cities.

Poprzednie wyniki takiego badania opublikowano na po­czątku 2016 roku. Wówczas najwyższy ogólny poziom satysfakcji z życia w swoim mieście zadeklarowali miesz­kańcy Oslo i Zurychu (99 proc.). Wśród polskich miast najlepszy wynik osiągnął Białystok (96 proc.).

Tekst: Anna Kowalska /UM Białystok