Wnioski o kredyt z dopłatą będą mogły składać do końca bieżącego roku wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży
logo
czytaj E-gazety prasa online


Fundusz Dopłat do Oprocentowania BGK

2020-06-25

fot. pixabay.com

296 mln zł w 2020 i 271 mln w 2021 wypłaci przedsiębiorcom Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Wnioski o kredyt z dopłatą będą mogły składać do końca bieżącego roku wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, a także podmioty z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych. Wysokość wsparcia zależy od wielkości firmy.

Bank Gospodarstwa Krajowego przygotowuje kolejną, wypracowaną wspólnie z Ministerstwem Rozwoju formę pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii Covid-19. Dopłaty do oprocentowania dotyczą kredytów obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych. BGK pokryje z funduszu część odsetek należnych bankowi kredytującemu.

„Ustawa przeszła już cały proces legislacyjny, a więc jesteśmy już na ostatniej prostej do uruchomienia Funduszu Dopłat do Oprocentowania. BGK musi teraz zawrzeć umowy z bankami kredytującymi, które będą udzielać kredytów z dopłatami. Wtedy rozwiązanie będzie już dostępne dla firm. Listę banków, które będą udzielać kredytów z dopłatami, opublikujemy na stronie internetowej BGK” – powiedziała Elżbieta Stelmach z BGK.

O kredyt z dopłatą do oprocentowania mogą wnioskować wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wielkości firmy. Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw może liczyć na dopłatę do oprocentowania w wysokości 2 punktów procentowych. Dla dużych przedsiębiorstw będzie to kwota odpowiadająca 1 punktowi procentowemu.

Kredytów z dopłatami będą udzielać banki komercyjne i spółdzielcze, współpracujące z BGK. Dzięki wsparciu z Funduszu Dopłat do Oprocentowania przedsiębiorca będzie spłacać tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, stanowiących różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi według oprocentowania określonego w umowie kredytowej i kwotą dopłaty pokrywaną ze środków funduszu.

Dopłaty będą udzielane do kredytów obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych. Jeden przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dopłat tylko raz – do jednego kredytu. BGK będzie dopłacał do oprocentowania kredytu przedsiębiorcy maksymalnie przez 12 miesięcy. Środki przeznaczone na dopłaty będą wypłacane w 2020 i w 2021 roku. Decyzje o przyznaniu kredytu z dopłatami do oprocentowania będą wydawane do końca 2020r.

Bank kredytujący podejmie decyzję o udzieleniu kredytu na podstawie ustawy – tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0 oraz w zgodzie z własnymi procedurami. Przedsiębiorca, który zamierza ubiegać się o kredyt z dopłatą, musi uwiarygodnić, że kryzys związany z pandemią Covid-19 wpłynął lub niebawem wpłynie na kondycję finansową firmy.

Dopłata do kredytu jest traktowana jako pomoc publiczna. Bank kredytujący weźmie pod uwagę kwotę dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z Covid-19. Jej suma, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską. Dla większości firm jest to równowartość 800 tys. euro. Do wyjątków należą przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (limit 100 tys. euro) oraz firmy działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury (limit 120 tys. euro).

Kredyt z dopłatą nie wyklucza skorzystania z innych programów pomocowych BGK. „MŚP będą miały możliwość łączenia wsparcia z Funduszu Dopłat do Oprocentowania z gwarancjami de minimis. To bardzo korzystny sposób finansowania, szczególnie dla firm, które bez gwarancji spłaty kredytu z BGK w ogóle nie mogłyby starać się o finansowanie. Dla dużych firm też mamy dobrą informację. Ci przedsiębiorcy mogą łączyć dopłaty z gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych” – tłumaczy Elżbieta Stelmach.

O wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania mogą ubiegać się także firmy, które już spłacają kredyt obrotowy. W tym przypadku przedsiębiorca powinien udać się do banku, w którym zaciągnął zobowiązanie, i zapytać o możliwość uzyskania rządowego wsparcia w spłacie odsetek. Warunkiem będzie podpisanie do 31 grudnia 2020 aneksu do umowy kredytowej.

Ustawę „Tarcza antykryzysowa 4.0” prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek 23 czerwca. Tarcza Antykryzysowa 4.0 oprócz dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla firm dotkniętych skutkami pandemii wprowadza m.in. przepisy dotyczące wakacji kredytowych – będzie można zawiesić spłatę kredytu maksymalnie do 3 miesięcy.

Do innych rozwiązań wprowadzonych w ramach Tarczy 4.0 należą przepisy zapobiegające wrogim przejęciom firm przez zagraniczne podmioty spoza UE. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w Prawie zamówień publicznych. Według rządu mają one ułatwić prowadzenie przetargów w dobie pandemii i pomóc firmom realizującym inwestycje. Ustawa przewiduje też złagodzenie reguły finansowej, przez co samorządy będą mogły bardziej się zadłużyć, a także przeznaczyć środki z tzw. funduszu korkowego na walkę z Covid-19 oraz przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym związanym z pandemią.

Źródło: Centrum Prasowe PAP
http://kurier.pap.pl/node/2011

baner