Nawet pół miliona złotych z ZUS może otrzymać przedsiębiorca, który podejmie działania zmierzające do poprawy warunków pracy...
logo
czytaj E-gazety prasa online


50 mln zł na poprawę bezpieczeństwa pracy

2020-08-17

fot. ZUS

Pracodawcy mogą składać już wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą oddziaływanie szkodliwych czynników. Dokumentację trzeba przekazać do 31 sierpnia. – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypad­ku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:

• od 1 do 9 osób – 90% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 140.000 zł;
• od 10 do 49 osób – 80% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 210.000 zł;
• od 50 do 249 osób – 60% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 340.000 zł;
• od 250 osób – 20% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 500.000 zł.

Działania objęte dofinansowaniem muszą mieścić się w 27 wskazanych obszarach inwestycyjnych i 2 doradczych. Może być to np. zakup osłon i urządzeń ochronnych lub technologii oczyszczania oraz uzdatniania powietrza. Pełna lista znajduje się w załączniku Nr 4 do Regulaminu Konkursu.

Tylko do 31 sierpnia
Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin, do którego ZUS przyjmie dokumenty, to 31 sierpnia. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udostępniono więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin oraz wymagane załączniki (https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01 ). Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. Najpierw ocenę formalną, czyli sprawdzenie kompletności i poprawności złożonych wniosków, przeprowadzi ZUS. Późniejsza ocena merytoryczna należy natomiast do ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Nie można mieć zaległości
Nie każda firma może wziąć udział w konkursie. Nie można zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz z opłacaniem podatków. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu.
Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl .

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner