Obowiązek zawiadomienia organu administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Aktualizacja adresów w urzędzie
- w tym adresu e-mail

2021-02-05

Dane adresowe klientów są dla Zakładu bardzo istotne. Korespondencja, która jest wysyłana, dociera na ostatni wskazany adres. Oznacza to, że jeśli adres nie jest aktualny, a ZUS wyśle na ten adres korespondencję, to będzie ona doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały adresata. Dlatego, aby korespondencja mogła być dostarczona na właściwy adres, należy zgłaszać każdą jego aktualizację, w tym także zmianę adresu elektronicznego.

- Jeśli upoważniony został przedstawiciel lub pełnomo­c­nik do załatwiania w ZUS spraw w czyimś imieniu, wów­czas osoba ta staje się stroną w postępowaniu z Zakła­dem. W takiej sytuacji również przedstawiciel lub pełnomocnik ma obowiązek informować urząd o zmianie adresu do doręczeń korespondencji z ZUS, w tym adresu elektronicznego wyjaśnia Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Brak aktualnego adresu może spowodować, że z kores­pondencją potencjalnie może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona. W takim przypadku istnieje ryzyko naru­szenia praw i wolności naszego klienta, związanych z udo­stępnieniem danych osobowych zawartych w korespon­dencji. Może to spowodować szkody materialne i niema­terialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe lub naruszenie dobrego imienia.

Obowiązek zawiadomienia organu administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektroni­cznego wynika z art. 41 Kodeksu postępowania administ­racyjnego. Należy pamiętać, że w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym, podany przez naszego klienta adresem ma skutek prawny.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner